LABIUENIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000682140
Numer REGON: 367671885
Numer NIP: 8971841657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2019-11-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/35804/19/816]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABIUENIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.2017R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM TKACZYŃSKIM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, REP. A NR 1371/2017.2017-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLICHTA2017-06-28 do dziś
2. ImionaNORBERT SEBASTIAN2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.999 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.900,00ZŁ (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1499900,00 ZŁ2017-06-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLICHTA2017-06-28 do dziś
2. ImionaNORBERT SEBASTIAN2017-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-06-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2017-06-28 do dziś
246 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2017-06-28 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-28 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-28 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-28 do dziś
664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-28 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-28 do dziś
872 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-06-28 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
2data złożenia 10.08.2018 okres OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
2OD 28.06.2017 DO 31.12.20172018-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów