LEGALIZACJAPRACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000682106
Numer REGON: 367527770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247324/20/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLEGALIZACJAPRACY. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2020-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE ulica UL. PŁASKA nr domu 27 kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE kraj POLSKA 2020-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuLEGALIZACJAPRACY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OSTRÓDZIE2019-05-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2019-05-29 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. STEFANA CZARNIECKIEGO nr domu 26 a kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2019-05-29 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2017R., REPERTORIUM A NR 271/2017, NOTARIUSZ BARBARA URODA-BIESZCZAD, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. 3 MAJA 142017-06-12 do dziś
229.04.2019 R., REPERTORIUM A 3414/2019 NOTARIUSZ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA ALINA KATARZYNA KAŁUŻA TOMASZ TULAJA SPÓŁKA CYWILNA § 2 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 13 UST.2 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI - ZMIANA2019-05-08 do dziś
305.06.2019R. REPERTORIUM A NR 4525/2019, NOTARIUSZ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZCACH, ZMIENIONO: § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-06-24 do dziś
410.01.2020 R., REP. A NR 223/2020 NOTARIUSZ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, TOMASZ TULAJA S.C. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 - ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI2020-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŁKO2017-06-12 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCIN2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŁKO2017-06-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2019-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2019-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŁKO2020-04-09 do dziś
2. ImionaSZYMON MARCIN2020-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-06-12 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-06-12 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2017-06-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-12 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-12 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-12 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-06-12 do dziś
869 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2017-06-12 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2018 okres OD 12.06.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
2data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 27.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów