APTEKA „REMEDIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000682053
Numer REGON: 367502390
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-04-18
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/1295/24/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „REMEDIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina SŁAWNO miejscowość SŁAWNO2017-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁAWNO ulica UL. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 7 I 8 kod pocztowy 76-100 poczta SŁAWNO kraj POLSKA 2017-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2017 R., REP. A NR 607/2017, NOT. KATARZYNA KALISZ, KN W LUBLINIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleOŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 23.05.2017 R., (AKT. NOT. REP. A NR 604/2017)2017-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaANNA WATRAKIEWICZ APTEKA „REMEDIUM”2017-06-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-06-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁOWSKI2017-07-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.900,00 ZŁ2017-07-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2017-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWAK2017-07-27 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ JÓZEF2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-07-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-06 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-06 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-06 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów