CTNT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000682007
Numer REGON: 367486343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453666/22/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTNT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY nr domu 75 kod pocztowy 20-147 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2022-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.06.2017 R.2017-06-06 do dziś
220.06.2017 R., NOTARIUSZ KATARZYNA LIJKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO 85, 01-876 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 347/2017 - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2017-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2017-06-06 do dziś
2. ImionaPIOTR WIESŁAW2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1577 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.700,00 ZŁ2017-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANFRED KAINZ GMBH2017-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały523 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.300,00 ZŁ2017-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ2017-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PANA HARALDA LANGA KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2017-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2017-06-06 do dziś
2. ImionaPIOTR WIESŁAW2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-07-12 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-07-12 do dziś
328 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2017-07-12 do dziś
428 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2017-07-12 do dziś
529 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-07-12 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2017-07-12 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2017-07-12 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-07-12 do dziś
933 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2017-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
3data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
5data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów