APW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000681913
Numer REGON: 367513399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-06
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-04-30
Sygnatura akt[RDF/599699/24/233]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KŁOBUCKA nr domu 13 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2017 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ANTONOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASTOWIE, UL. ORZESZKOWEJ 60, REP. A NR 412/2017.2017-06-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSARSKI2017-06-06 do dziś
2. ImionaALBERT PIOTR2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2017-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2017-06-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2017-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-06-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSARSKI2017-06-06 do dziś
2. ImionaALBERT PIOTR2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2017-06-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STANISŁAW2017-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2017-06-06 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2017-06-06 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-06-06 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2017-06-06 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2017-06-06 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2017-06-06 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-06 do dziś
833 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-06-06 do dziś
933 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2018 okres OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3data złożenia 14.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
4data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5data złożenia 30.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7data złożenia 30.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 06.06.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-14 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów