BUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000681830
Numer REGON: 367525161
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29467/20/792]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDMECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WOLA MROKOWSKA2018-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA MROKOWSKA ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 10 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2018-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2017R., NOTARIUSZ KAROLINA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3742/20172017-06-07 do dziś
224.05.2018 R., REP. A NR 2501/2018, NOTARIUSZ RAFAŁ SKUP, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 2 UST. 3.2018-07-24 do dziś
309.01.2020R. REP. 192/2020 NOTARIUSZ ANETA LESZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 2 UST. 2, § 4 UST.1, § 4 UST. 2, § 4 UST.4, § 6 UST. 1, § 9 UST. 10, § 9 UST. 11, § 9 UST.12, § 10 UST.1, § 10 UST.6, § 11 UST. 1. DODANO: § 5 UST. 4, § 5 UST. 5, § 5 UST.6, § 5 UST.7, § 6 UST. 4, § 6 UST.52020-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEWSKI2017-06-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEWSKI2020-05-20 do dziś
2. ImionaWITOLD TADEUSZ2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2020-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego75000,00 ZŁ2020-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA W SKŁAD ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOJEWSKI2017-06-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-07 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-06-07 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-06-07 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-06-07 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2017-06-07 do dziś
670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-06-07 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-06-07 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-06-07 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.08.2018 okres OD 07.06.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
2data złożenia 21.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.06.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów