GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA STACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-07 godz. 07:33:59
Numer KRS: 0000681610
Numer REGON: 360733420
Numer NIP: 7372205334
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422783/22/636]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 360733420 NIP 73722053342017-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA STACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat LIMANOWSKI gmina LIMANOWA miejscowość LIMANOWA2017-06-20 do dziś
2. Adresmiejscowość LIMANOWA ulica UL. TARNOWSKA nr domu 9B kod pocztowy 34-600 poczta LIMANOWA kraj POLSKA 2017-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.05.2017 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ LIPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 809/20172017-06-20 do dziś
213.11.2020 R., REP. A NR 31787/2020, NOTARIUSZ OSKAR KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. ZMIANA: NADANIE PRAWIDŁOWEJ NUMERACJI PARAGRAFÓW W CAŁYM TEKŚCIE JEDNOLITYM UMOWY SPÓŁKI; § 6 UST. 2 POPRZEZ DODANIE PKT 4; § 7; § 10 UST. 1; § 13 UST. 12021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 3/05/2017 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LIMARA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LIMANOWEJ Z DNIA 16.05.2017 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, KTÓRA BĘDZIE DZIAŁAĆ POD FIRMĄ GRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA STACJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA LIPPĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE (REP. A NR 809/2017)2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaLIMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-20 do dziś
5. Numer REGON3607334202017-06-20 do dziś
6. Numer NIP73722053342017-06-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627634822017-06-20 do dziś
4. Numer KRS0000579269 2017-06-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2020-12-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2020-12-22 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-12-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-12-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-12-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-12-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2021-01-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-01-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-01-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-01-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-01-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-01-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-01-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2021-01-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2021-01-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI Z OSOBNA.2020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2020-12-22 do dziś
2. ImionaMAREK STANISŁAW2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUCHACZ2020-12-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA UCHACZ SPÓŁKA AKCYJNA2017-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627634822017-06-20 do dziś
4. Numer KRS0000579269 2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoUCHACZ2020-09-15 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2017-06-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-06-20 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2017-06-20 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
547 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-20 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-06-20 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-06-20 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-20 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 20.06.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3data złożenia 19.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
4data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-13 do dziś
5data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-13 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.06.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-09-13 do dziś
5OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.06.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów