GRUPA VERSO DELTOID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000681527
Numer REGON: 367502177
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[RDF/358560/21/675]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VERSO DELTOID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2017-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA WOLNOŚCI nr domu 27 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 2017-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2144/2017, NOTARIUSZ IZABELA MAJOCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2017-06-07 do dziś
2. ImionaJAKUB DOMINIK2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERPIOŁ2017-06-07 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: A. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 15.000,00 ZŁOTYCH (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH). B. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEŻELI WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM ALBO WWYSOKOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZA KWOTĘ 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).2017-06-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIERPIOŁ2017-06-07 do dziś
2. ImionaKAMIL GRZEGORZ2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLIK2017-06-07 do dziś
2. ImionaJAKUB DOMINIK2017-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-06-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-07 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-07 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-06-07 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-06-07 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-07 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2017-06-07 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-07 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-06-07 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-06-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2018 okres OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-10-09 do dziś
2data złożenia 10.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
3data złożenia 22.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-10-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów