DOCTORS NEXT DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000681470
Numer REGON: 367495431
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-06-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28354/20/96]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOCTORS NEXT DOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STAWKI nr domu 8 nr lokalu 22 kod pocztowy 00-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-06-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTUR_ALEKSANDROWICZ@YAHOO.COM2017-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.2017R., ZASTĘPCA NOTARIALNY EWELINA SAWOŚKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ZIEMIAŃCZYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 3959/2017.2017-06-05 do dziś
231.08.2017 R., REP. A NR 6659/2017, PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 10 LOK. 2 W WARSZAWIE, § 6 UST. 2, § 9 UST. 1, 5, 6 (USUNIĘTY), 7 (USUNIĘTY), § 8, § 102017-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROVIČS2017-06-05 do dziś
2. ImionaARTURS2017-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26.249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.624.900,00 ZŁ2019-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2774900,00 ZŁ2019-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEKSANDROVIČS2017-10-09 do dziś
2. ImionaARTURS2017-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-06-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2017-06-05 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2017-06-05 do dziś
386 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2017-06-05 do dziś
486 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-05 do dziś
588 99 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-05 do dziś
646 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-05 do dziś
747 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-05 do dziś
849 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2017-06-05 do dziś
953 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2017-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 18.07.2018 okres OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 05.06.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów