GRUPA-AM MICHAŁ OSTRY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000681098
Numer REGON: 243133827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-11-02
Sygnatura akt[RDF/456300/22/220]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243133827 NIP 64125298362017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA-AM MICHAŁ OSTRY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA ŚLĄSKA ulica UL. 1 MAJA nr domu 246 nr lokalu A kod pocztowy 41-710 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.04.2017 R. - NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK-KOBIELUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, REP. „A” 1469/20172017-06-01 do dziś
225.02.2022R., ZASTĘPCA NOTARIALNY ANGELIKA DANIELCZYK ZASTĘPUJĄCA NOTARIUSZA KATARZYNĘ BORGULAT-SZOSTAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, REP. A NR 991/2022 - ZMIENIONO: §1 UST.2, §1 UST.3, §3, §8 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2022-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART.551 §2 KSH SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ „GRUPA-AM SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA OSTRY - MICHAŁ OSTRY - GRUPA-AM SP. Z O.O.” Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ „GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA W DNIU 18.04.2017 R. (AKT NOTARIALNY REP. „A” NR 1469/2017, NOTARIUSZ ANNA MICHAŁEK-KOBIELUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH) PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ W SKŁADZIE AGNIESZKA OSTRY, MICHAŁ FRANCISZEK OSTRY, GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS NR 0000614450). WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ: - AGNIESZKA OSTRY, NIP 6412346366, REGON 241538135, - MICHAŁ OSTRY, NIP 6412255557, REGON 241984455, - GRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 6412536931, REGON 364315285.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPA-AM SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA OSTRY - MICHAŁ OSTRY - GRUPA-AM SP. Z O.O.2017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-01 do dziś
5. Numer REGON2431338272017-06-01 do dziś
6. Numer NIP64125298362017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2017-06-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00;-ZŁ2017-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00;-ZŁ2017-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00;-ZŁ2017-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2022-05-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FRANCISZEK2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2022-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA-AM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3643152852022-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000614450 2022-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2022-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTRY2022-05-11 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FRANCISZEK2022-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-06-01 do dziś
228 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2017-06-01 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2017-06-01 do dziś
439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2017-06-01 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-06-01 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-06-01 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-06-01 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-06-01 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
4data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5data złożenia 02.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów