GS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000680733
Numer REGON: 221975779
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-05-31
Sygnatura akt[RDF/384584/22/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. STANISŁAWA WĘGLARZA nr domu 16 kod pocztowy 20-141 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2021-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2017 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3898/2017. 22.05.2017 R., NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 6286/2017 ZMIENIONO § 15 UST. 10 I § 15 UST. 11 UMOWY SPÓŁKI.2017-05-30 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI NA PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO REP.A 6680/2019 Z DN. 15.10.2019 ZAWARTEGO PRZED ARKADIUSZEM ZARZYCKIM - NOTARIUSZEM W WARSZAWIE POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2019-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-05-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA GS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI GRZEGORZ STULGIS NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRZEGORZ STULGIS NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 24.03.2017 R.2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRZEGORZ STULGIS NOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2017-05-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000482317 2017-05-30 do dziś
5. Numer REGON2219757792017-05-30 do dziś
6. Numer NIP58514672492017-05-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIPO UNIPESSOAL LDA2021-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4047 (CZTERY TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 202.350,00 (DWIEŚCIE DWA TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2021-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego202350,00 ZŁ2019-11-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1102350,00 ZŁ2019-11-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITNIK2019-06-26 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA BARBARA2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-06-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTULGIS2019-06-26 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2019-06-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-06-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-06-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-30 do dziś
264 91 Z LEASING FINANSOWY2017-05-30 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-30 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-30 do dziś
670 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2017-05-30 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-30 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2018 okres OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4data złożenia 12.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
5data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów