CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-02-05 godz. 08:10:16
Numer KRS: 0000680684
Numer REGON: 367414987
Numer NIP: 5512630646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/431085/22/844]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość WADOWICE2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WADOWICE ulica UL. SŁOWACKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.05.2017 R.2017-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2017-05-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2017-05-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2017-05-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000,00 ZŁ2017-05-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3670987602017-05-30 do dziś
4. Numer KRS0000674605 2017-05-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3670987602017-05-30 do dziś
4. Numer KRS0000674605 2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2017-05-30 do dziś
227 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2017-05-30 do dziś
328 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-30 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-05-30 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-05-30 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-30 do dziś
733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2017-05-30 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2018 okres OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2data złożenia 02.07.2018 okres OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-18 do dziś
6data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-08-18 do dziś
6OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów