INSTYTUT WSPARCIA ODDECHOWEGO I NEUROROZWOJOWEGO DZIECI (IWOIND)

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000680460
Numer REGON: 367412468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/375127/22/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2017-05-30 do dziś
3. NazwaINSTYTUT WSPARCIA ODDECHOWEGO I NEUROROZWOJOWEGO DZIECI (IWOIND)2017-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. ODZIEŻOWA nr domu 9 kod pocztowy 71-502 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 MAJA 2017 R.2017-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organu- MINISTER ZDROWIA - PREZYDENT MIASTA SZCZECIN2017-05-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES2017-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBERSKI2017-05-30 do dziś
2. ImionaMAREK2017-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-05-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-05-30 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-05-30 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-30 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-05-30 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2018 okres OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
2data złożenia 19.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3data złożenia 04.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
5data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.05.2017 DO 31.12.20172018-07-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-05 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji-OCHRONA ZDROWIA I TERAPIA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ TWORZENIE OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU W PROCESIE EDUKACJI, USAMODZIELNIANIA I LECZENIA, - ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT NOWOCZESNYCH METOD TERAPII, KSZTAŁCENIA I LECZENIA.2017-05-30 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów