BUKOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 14:34:12
Numer KRS: 0000680413
Numer REGON: 361959540
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-09-28
Sygnatura akt[RDF/244074/20/508]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUKOWINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina BUKOWINA TATRZAŃSKA miejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BUKOWINA TATRZAŃSKA ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 36 kod pocztowy 34-530 poczta BUKOWINA TATRZAŃSKA kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.03.2017 R., REP. A NR 989/2017, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM,2017-06-01 do dziś
214 CZERWCA 2018 ROKU REPERTORIUM A NUMER 1713/2018 NOTARIUSZ JOANNA PASIERB KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM, ZMIANA §102018-07-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI PRACY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 22.03.2017 R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU2017-06-01 do dziś
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracjiNIE PODLEGA ZGŁOSZENIU2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRACY BUKOWINA W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ2017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000564271 2017-06-01 do dziś
5. Numer REGON3619595402017-06-01 do dziś
6. Numer NIP73617201042017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGS BUKOWINA TATRZAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1208715612018-07-12 do dziś
4. Numer KRS0000323097 2018-07-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZ2017-06-01 do dziś
2. ImionaJAN2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFUDALA2017-06-01 do dziś
2. ImionaANNA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄS2017-06-01 do dziś
2. ImionaDANUTA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2017 DO 31.05.20172017-10-30 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.05.20172017-10-30 do dziś
3OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.05.20172017-10-30 do dziś
3OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów