ARTINWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000680397
Numer REGON: 367364210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[RDF/252329/20/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTINWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRZYBOWA nr domu 4 kod pocztowy 54-072 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2017 R. NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY WITA STWOSZA NUMER 1-2, REPERTORIUM A NR 4273/20172017-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2017-05-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3625 (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 362.500 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA MASZAŁEK2017-05-26 do dziś
2. ImionaKAROLINA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3625 (TRZY TYSIĄCE SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 362.500 (TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2017-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego725000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1720000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD ORAZ POSZCZEGÓLNI JEGO CZŁONKOWIE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000 (JEDEN MILION ZŁOTYCH). W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBA2017-05-26 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2017-05-26 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-26 do dziś
342 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-05-26 do dziś
442 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-05-26 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-05-26 do dziś
642 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2017-05-26 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-05-26 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-05-26 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.10.2018 okres OD 29.05.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2017 DO 31.12.20172018-10-05 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów