GRUPA VEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000680385
Numer REGON: 367415099
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-03-11
Sygnatura akt[RDF/371295/22/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA VEBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KŁOBUCKI gmina LIPIE miejscowość ZIMNOWODA2017-05-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIMNOWODA nr domu 133A kod pocztowy 42-165 poczta LIPIE kraj POLSKA 2017-05-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GRUPAVEBO.PL2017-05-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GRUPAVEBO.PL2017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.05.2017 R., REP. A NR 1680/2017, NOTARIUSZ NATALIA OTRĘBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLIŃCU UL. OŚWIĘCIMSKA 72017-05-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-05-31 do dziś
2. ImionaMARCIN KRYSTIAN2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK KLESZCZ2017-05-31 do dziś
2. ImionaEDYTA ELŻBIETA2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-05-31 do dziś
2. ImionaPATRYK MATEUSZ2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNA REPREZENTACJA KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI2017-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-05-31 do dziś
2. ImionaMARCIN KRYSTIAN2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK KLESZCZ2017-05-31 do dziś
2. ImionaEDYTA ELŻBIETA2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2017-05-31 do dziś
2. ImionaPATRYK MATEUSZ2017-05-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2017-05-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-05-31 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2017-05-31 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-05-31 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2017-05-31 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2017-05-31 do dziś
747 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
847 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.02.2018 okres OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
3data złożenia 17.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-17 do dziś
4data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5data złożenia 11.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów