APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000680375
Numer REGON: 243512980
Numer NIP: 6272738119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520598/23/87]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. GRANICZNA nr domu 15 nr lokalu 4 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki117.05.2017R., REPERTORIUM A NR 3007/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. STEFANA BATOREGO 33/12017-06-01 do dziś
218.02.2022 R., REPERTORIUM A NR 810/2022, NOTARIUSZ ALEKSANDRA BŁASIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE UL. WOLNOŚCI 40/34, ZMIENIONO PARAGRAF 6 UST. 2, ZMIENIONO PARAGRAF 7 UST.2, WYKREŚLONO PARAGRAF 7 UST. 3, ZMIENIONO PARAGRAF 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ2022-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ MARCINA PILCH, KATARZYNĘ ROOS PILCH ORAZ APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKO WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: BARDZO NISKIE CENY S.C. MARCIN PILCH, KATARZYNA ROOS PILCH W DNIU 17 MAJA 2017R W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZAWARTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM BARTŁOMIEJEM NOWAKIEM, REPERTORIUM A NR 3007/2017 WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCANEJ SPÓŁKI TO: - MARCIN PAWEŁ PILCH NIP 6272393755, WPISANY DO CEIDG - KATARZYNA DOMINKA ROOS PILCH NIP 6272443915, WPISANA DO CEIDG, - APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NR KRS 6779432017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBARDZO NISKIE CENY S.C. MARCIN PILCH, KATARZYNA ROOS PILCH SPÓŁKA CYWILNA2017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-01 do dziś
5. Numer REGON2435129802017-06-01 do dziś
6. Numer NIP62727381192017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672763212017-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000677943 2017-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH2017-06-01 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2022-08-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-08-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-08-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej200.000,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego600.000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego600.000,00 MŁ2017-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-06-01 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego800.000,00 ZŁ2022-08-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-08-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK BĘDĄCY KOMPLEMENTARIUSZEM. KOMPLEMENTARIUSZA - SPÓŁKĘ APTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.2022-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPTEKI SIECIOWE RP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672763212017-06-01 do dziś
4. Numer KRS0000677943 2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-06-01 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-01 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-01 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-01 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-01 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-06-01 do dziś
773 1 REKLAMA2017-06-01 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
2data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów