BONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-02 godz. 14:44:30
Numer KRS: 0000680368
Numer REGON: 367541119
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/36485/22/432]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONJOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2022-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 16A/H3 nr lokalu K11&K13 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2022-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 1400/2017.2017-06-12 do dziś
222.09.2021R., REP. A NR 6253/2021, NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE UL. GŁÓWNA 11/13, 05-502 PIASECZNO, ZMIANA PARAGRAFU 3 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2021-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHU2017-06-12 do dziś
2. ImionaCHENGWEN2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁOTYCH2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHANG2017-06-12 do dziś
2. ImionaYANPING2017-06-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁOTYCH2017-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2017-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2017-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHU2017-06-12 do dziś
2. ImionaCHENGWEN2017-06-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCHEN2022-07-25 do dziś
2. ImionaRIXING2022-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-07-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-06-12 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-12 do dziś
347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-06-12 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-12 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2017-06-12 do dziś
646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2017-06-12 do dziś
746 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-06-12 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2018 okres OD 12.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.06.2017 DO 31.12.20172018-07-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów