ASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000680209
Numer REGON: 367361771
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-26
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-12-31
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/10449/20/306]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŚWIECKI gmina ŚWIECIE miejscowość ŚWIECIE2018-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIECIE ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 86 kod pocztowy 86-100 poczta ŚWIECIE kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejASTARTA.GROUP.PL@GMAIL.COM2017-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BYDGOSZCZ2018-03-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-03-27 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. GLINKI nr domu 79 kod pocztowy 85-863 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-03-27 do dziś
21. Firma oddziałuASTARTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY2020-03-05 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-03-05 do dziś
3. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. JAGIELLOŃSKA nr domu 21 nr lokalu 311,312 kod pocztowy 85-097 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-03-05 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2017R.2017-05-26 do dziś
219.03.2018 R. ZMIANA § 32018-03-27 do dziś
302.08.2019 R. REP. A NR 8956/2019 NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO JEDNOLITEGO BRZMIENIA2020-03-05 do dziś
409.11.2020 R. NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ - GIL KANCELARIA, NOTARIALNA W BYDGOSZCZY REPERTORIUM A NUMER 7383/2020 ZMIENIONO § 6 UMOWY.2020-12-31 do dziś
526.11.2020 R., REP. A NR 7983/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA SĄDEJ - GIL, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SĄDEJ - GIL, UL. ŚNIADECKICH 53/3, 85-011 BYDGOSZCZ; ZMIENIONO § 6 UMOWY.2020-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOHUNOVA2017-05-26 do dziś
2. ImionaOLENA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMYTRIIEVA2017-05-26 do dziś
2. ImionaANASTASIIA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2018-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOHUNOVA2017-05-26 do dziś
2. ImionaOLENA2017-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDMYTRIIEVA2020-03-05 do dziś
2. ImionaANASTASIIA2020-03-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2020-12-31 do dziś
217 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-12-31 do dziś
317 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2020-12-31 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-12-31 do dziś
510 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2020-12-31 do dziś
610 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-12-31 do dziś
710 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2020-12-31 do dziś
825 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-12-31 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2018 okres OD 26.05.2017 DO 30.12.20172018-07-13 do dziś
2data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.05.2017 DO 30.12.20172018-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.05.2017 DO 30.12.20172018-07-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów