TALKTOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000680199
Numer REGON: 367398113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492530/23/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKTOBOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DŁUGA nr domu 44/50 kod pocztowy 00-241 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 03.03.2017R., REP. A NR 206/2017, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELI2017-05-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ADAM2017-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.2017-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIELI2017-05-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ADAM2017-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2017-05-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-05-29 do dziś
273 1 REKLAMA2017-05-29 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2017-05-29 do dziś
491 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2017-05-29 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-05-29 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-29 do dziś
764 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-05-29 do dziś
866 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-05-29 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-04-29 do dziś
2data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-04-29 do dziś
3data złożenia 29.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-29 do dziś
4data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-31 do dziś
5data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-31 do dziś
6data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.05.2017 DO 31.12.20172023-05-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.05.2017 DO 31.12.20172023-05-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182023-05-31 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-31 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-31 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-31 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów