EMTECH.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000679810
Numer REGON: 367426878
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-12-07
Sygnatura akt[RDF/363484/21/125]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTECH. CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 10 nr lokalu 2 kod pocztowy 60-778 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2017 R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, REP. A NR 1339/2017; 19.05.2017 R., NOTARIUSZ DOROTA TUPAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, REP. A NR 1541/2017, ZMIANA § 1 PUNKT 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO. USTALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA EMTECH.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EMILIA SZAFRAŃSKA „EMTECH” (NR REGON 300879589, NR NIP 7791492172) NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU W TRYBIE ART. 584(9) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, ZŁOŻONEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PRZEKSZTAŁCANEGO, TJ. EMILIĘ SZAFRAŃSKĄ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 R. PRZED NOTARIUSZ DOROTĄ TUPAJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, 61-727 POZNAŃ, ZA NR REPERTORIUM A 1339/2017 ZMIENIONEGO AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19 MAJA 2017 R. PRZED NOTARIUSZ DOROTĄ TUPAJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. DZIAŁYŃSKICH 9/6, 61-727 POZNAŃ, ZA NR REPERTORIUM A 1541/17.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMILIA SZAFRAŃSKA „EMTECH” REGON: 300879589 NIP: 77914921722017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2017-06-01 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2017-06-01 do dziś
2. ImionaEMILIA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTEBNICKI2017-08-01 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2017-06-01 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-01 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-06-01 do dziś
443 32 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-06-01 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2017-06-01 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-06-01 do dziś
746 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-06-01 do dziś
847 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-06-01 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.06.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
2data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-07 do dziś
3data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
4data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.06.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-12-07 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów