DR. OPTIMA BYDGOSZCZ - PRZYJAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000679729
Numer REGON: 092498103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49165/22/707]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092498103 NIP 95323430472017-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDR. OPTIMA BYDGOSZCZ - PRZYJAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-07-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. LESZCZYNOWA nr domu 14 kod pocztowy 03-197 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.04.2017 R., NOTARIUSZ W WARSZAWIE OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1404/20172017-05-25 do dziś
206.06.2017 R., REP. A NR 1936/2017, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 10 UST. 2, § 10 UST. 3 06.06.2017 R., REP. A NR 1937/2017, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 2, § 7 UST. 1, § 11 06.06.2017 R., REP. A NR 1938/2017, NOTARIUSZ OLIMPIA BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONE PARAGRAFY: § 7 UST. 2, § 112017-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-05-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ APTEKA SENIOR TOMCZUK SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ APTEKA SENIOR TOMCZUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 582 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APTEKA SENIOR TOMCZUK SPÓŁKA JAWNA Z 26.04.2017 R. ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ OLIMPIĘ BALCERZAK, AKT NOTARIALNY REP. A NR 1400/20172017-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SENIOR TOMCZUK SPÓŁKA JAWNA2017-05-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-25 do dziś
3. Numer w rejestrze0000130554 2017-05-25 do dziś
5. Numer REGON0924981032017-05-25 do dziś
6. Numer NIP95323430472017-05-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDR. OPTIMA BYDGOSZCZ - PRZYJAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673623452017-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000680163 2017-07-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZUK2020-07-22 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2020-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-07-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1500,00 ZŁ2020-07-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST DR. OPTIMA BYDGOSZCZ-PRZYJAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PRZY CZYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEJ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEJ MATEUSZ PAWEŁ TOMCZUK.2020-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDR. OPTIMA BYDGOSZCZ - PRZYJAZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3673623452017-07-11 do dziś
4. Numer KRS0000680163 2017-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-25 do dziś
273 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-05-25 do dziś
386 OPIEKA ZDROWOTNA2017-05-25 do dziś
496 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2017-05-25 do dziś
588 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2017-05-25 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2017-05-25 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-05-25 do dziś
878 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2017-05-25 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2018 okres OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-11-012022-11-14 do dziś