GSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-07 godz. 11:04:29
Numer KRS: 0000679659
Numer REGON: 367337413
Numer NIP: 9581680655
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-21
Sygnatura akt[RDF/408899/22/235]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2020-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KU UJŚCIU nr domu 4 kod pocztowy 80-701 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.05.2017, NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOPOCIE, REP. A 3749/20172017-05-23 do dziś
203.10.2019 R., REPERTORIUM A NR 3845 NA ROK 2019, NOTARIUSZ KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA GILARSKA W SOPOCIE PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI 658/8, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2020-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3669657002017-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000672301 2017-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUPINA2017-05-23 do dziś
2. ImionaMAREK2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI WSKAZANYM W UMOWIE SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA, DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3669657002017-05-23 do dziś
4. Numer KRS0000672301 2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUPINA2020-01-17 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2020-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2022-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2017-05-23 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-05-23 do dziś
326 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2017-05-23 do dziś
470 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-23 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-05-23 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-23 do dziś
725 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2017-05-23 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2022-01-25 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2022-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2019 okres OD 23.05.2017 DO 31.12.20172019-03-29 do dziś
2data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
3data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
4data złożenia 06.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-06 do dziś
5data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
6data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-06 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów