ENEPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000679598
Numer REGON: 367341892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-05-11
Sygnatura akt[RDF/380478/22/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEPSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKA BOHOMOLCA nr domu 21 kod pocztowy 01-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2017R., NOTARIUSZ PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 699/20172017-05-24 do dziś
222.12.2017 R., REP. A NR 1119/2017, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 27 UMOWY SPÓŁKI2018-01-24 do dziś
3REP. A NR 3373/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA IWAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: §182018-09-04 do dziś
406.09.2019 R., REP.A NR 3804/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §18 UMOWY SPÓŁKI.2019-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2019-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416607732017-05-24 do dziś
4. Numer KRS0000746239 2019-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ2017-05-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOCHOWICZ2019-09-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2019-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRADOMSKI2018-09-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKI2017-05-24 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2017-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-05-24 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-05-24 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-24 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-05-24 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-24 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2017-05-24 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-24 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 24.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 30.11.20202021-06-14 do dziś
4data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-05-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 30.11.20202021-06-14 do dziś
4OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 30.11.20202021-06-14 do dziś
4OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów