APTEKA „ZDROWIE” WIESŁAWA GÓRSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000679591
Numer REGON: 631535400
Numer NIP: 7880012587
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502252/23/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZDROWIE” WIESŁAWA GÓRSKA SPÓŁKA JAWNA2017-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GRODZISKI gmina WIELICHOWO miejscowość WIELICHOWO2017-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WIELICHOWO ulica RYNEK nr domu 3 kod pocztowy 64-050 poczta WIELICHOWO kraj POLSKA 2017-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 25.04.2017R.2017-05-24 do dziś
226.05.2017R. - ZMIENIONO: §1, §8 I §10 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-05 do dziś
301.01.2018R. - ZMIENIONO: PREAMBUŁĘ, §1, §8 UST. 1, §10, §122018-03-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4-6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁA NR 1/2017 Z DNIA 25 KWIETNIA 2017R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKA „ZDROWIE” WIESŁAWA GÓRSKA ELŻBIETA PAECH SPÓŁKA CYWILNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PROWADZONEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ APTEKA „ZDROWIE” WIESŁAWA GÓRSKA ELŻBIETA PAECH SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DANE WSPÓLNIKÓW: 1) WIESŁAWA GÓRSKA, NIP 7881078737, REGON 301272464 2) ELŻBIETA PAECH, NIP 7881078743, REGON 301273890.2017-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA „ZDROWIE” WIESŁAWA GÓRSKA ELŻBIETA PAECH SPÓŁKA CYWILNA2017-05-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-24 do dziś
5. Numer REGON6315354002017-05-24 do dziś
6. Numer NIP78800125872017-05-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2017-05-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2017-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-05-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2017-06-05 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2017-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-06-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKI2018-03-29 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2018-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRSKA2017-05-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2017-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-24 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-24 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-24 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-24 do dziś
521 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-24 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-24 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 25.04.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów