HESPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000679489
Numer REGON: 367337956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/248641/20/498]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TUCHOLSKA nr domu 43 kod pocztowy 01-618 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2017R., PATRYCJA WĄSOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 695/20172017-05-23 do dziś
219.07.2018R., REP. A NR 3370/2018, NOTARIUSZ MAŁGORZATA BRYLEWSKA IWAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 18, § 27, SPROSTOWANO NUMERACJĘ W § 222018-09-28 do dziś
306.09.2019R., REP. A NR 3808/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYRMA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §182019-10-15 do dziś
412.12.2019R., REP. A NR 5786/2019, NOTARIUSZ KAROL SZYMRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 272019-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416607732019-10-15 do dziś
4. Numer KRS0000746239 2019-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOCHOWICZ2019-08-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRADOMSKI2018-09-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKI2017-05-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW KRZYSZTOF2017-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-05-23 do dziś
252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2017-05-23 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-23 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2017-05-23 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-23 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2017-05-23 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-23 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-23 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2018 okres OD 23.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.05.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów