HIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000679422
Numer REGON: 367360607
Numer NIP: 5833248212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-05
Sygnatura akt[RDF/374957/22/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGASA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2017-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ANTONIEGO ABRAHAMA nr domu 1A nr lokalu 24 kod pocztowy 80-307 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2020-10-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.HIGASA.PL2018-08-28 do dziś
4. Adres strony internetowejBIURO@HIGASA.PL2018-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.05.2017, NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA, FILIP SZULC, NR REPERTORIUM: 5771/20172017-05-25 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 3469/2019 Z DNIA 06.06.2019 R. NOTARIUSZA KAROLA ALEKSANDROWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16 UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ UMOWĘ SPÓŁKI W CAŁOŚCI I PRZYJĘTO JEJ NOWE BRZMIENIE STANOWIĄCE JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY2019-07-10 do dziś
313.03.2020, REPERTORIUM A NR 1913/2020, NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU, PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, - ZMIENIONO §9 UST.1 ORAZ §10 UMOWY SPÓŁKI; - USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE §15,§16 ORAZ §17 UMOWY SPÓŁKI ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW Z §18-25 NA §15-22; - ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY §19 UST. 1 ORAZ §19 UST.5 UMOWY SPÓŁKI (PO ZMIANACH §16 UST. 1 ORAZ § 16 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI)2020-05-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 MARCA 2021R., REP. A NR 764/2021, NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI-Z KANCELARII NOTARIALNEJ MIROSŁAW MROCZKOWSKI-NOTARIUSZ W GDAŃSKU PRZY UL. ABRAHAMA 1A, ZMIANA §5 UST.1, §6 UST.2, §7 UST.2, §9 UST.1, §11 UST.5, §15 UST.3 ORAZ §172021-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIŃSKI2021-03-24 do dziś
2. ImionaMARCIN PATRYCJUSZ2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ.2021-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPKA2021-03-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ.2021-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2021-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIAPKA2019-04-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIŃSKI2019-04-12 do dziś
2. ImionaMARCIN PATRYCJUSZ2019-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-03-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-25 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-25 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-03-24 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-03-24 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2021-03-24 do dziś
869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-03-24 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2018 okres OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
2data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
3data złożenia 11.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
4data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
5data złożenia 05.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.05.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-11 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów