APTEKA VITA MGR FAR. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000679357
Numer REGON: 180991577
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-05-23
Sygnatura akt[RDF/489861/23/132]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITA MGR FAR. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK SPÓŁKA JAWNA2017-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KROSNO gmina KROSNO miejscowość KROSNO2017-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KROSNO ulica UL. GEN. MARIANA LANGIEWICZA nr domu 17A kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO kraj POLSKA 2021-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.06.2013 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ WRAZ Z ANEKSEM DO UMOWY Z DNIA 23.01.2014 R. 27.04.2017 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW APTEKA VITA S.C. MGR FARM. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, 27.04.2017 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2017-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleAPTEKA VITA S.C. MGR FARM. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W TRYBIE ART. 26 § 4 K.H.S. W APTEKA VITA MGR FAR. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK SPÓŁKA JAWNA. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ MARIĘ KUCHARSKĄ-PITALA I ARKADIUSZA BOREK W DNIU 27.04.2017 R.2017-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VITA S.C. MGR FARM. MARIA KUCHARSKA-PITALA, ARKADIUSZ BOREK2017-05-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-25 do dziś
5. Numer REGON1809915772017-05-25 do dziś
6. Numer NIP68426366932017-05-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA PITALA2017-05-25 do dziś
2. ImionaMARIA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2017-05-25 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.2017-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA PITALA2017-05-25 do dziś
2. ImionaMARIA2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOREK2017-05-25 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2017-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-25 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-25 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-25 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-25 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2017-05-25 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 25.05.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-05-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-05-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów