EMPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 07:38:15
Numer KRS: 0000679349
Numer REGON: 930912244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-06-01
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387623/22/110]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2017-06-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL SPÓŁKA AKCYJNA2017-06-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-06-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość ŹRÓDŁA2017-06-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŹRÓDŁA ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu 1 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2019-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.05.2017 R. NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL.WAŁBRZYSKA 9D; REPERTORIUM A NUMER 1968/20172017-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-06-01 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2017-06-01 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-06-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale11.05.2017 R. UCHWAŁA NR 2 ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW EMPOL EWA SIUBA MIECZYSŁAW SIUBA SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ: EMPOL SPÓŁKA AKCYJNA - NA PODSTAWIE ART. 551 § 1. ART. 571 ORAZ ART. 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH; NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D, REPERTORIUM A NUMER 1962/2017.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEMPOL EWA SIUBA MIECZYSŁAW SIUBA SPÓŁKA JAWNA2017-06-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-06-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000086985 2017-06-01 do dziś
5. Numer REGON9309122442017-06-01 do dziś
6. Numer NIP89417646622017-06-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100002017-06-01 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1000000,00 ZŁ2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2017-06-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002017-06-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-01 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2017-06-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-06-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2017-06-01 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2017-06-01 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-06-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSŁAWIN2017-06-01 do dziś
2. ImionaAGATA2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-01 do dziś
21. NazwiskoSŁAWIN2017-06-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANTONI2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-01 do dziś
31. NazwiskoSIUBA2017-06-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KAZIMIERZ2017-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2017-06-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2017-06-01 do dziś
225 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2017-06-01 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-06-01 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-06-01 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2017-06-01 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-06-01 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2017-06-01 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2017-06-01 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2017-06-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.07.2018 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.07.2018 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.07.2018 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.07.2018 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów