APTEKA ŻUŁAWY GDAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000679172
Numer REGON: 367331095
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-10-16
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/18263/23/917]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŻUŁAWY GDAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PRUSZCZ GDAŃSKI ulica AL. KS. JÓZEFA WALĄGA nr domu 4 nr lokalu 6 kod pocztowy 83-000 poczta PRUSZCZ GDAŃSKI kraj POLSKA 2017-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2017 R.2017-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 23751/2017 Z DNIA 22.06.2017 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŚWIĘTOJERSKIEJ NUMER 5/7 NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO §9,§5,§10 UST.1,§13 UST.2,§16 UMOWY SPÓŁKI2017-07-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 34326/2017 Z DNIA 06.09.2017 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MIRONEM JAKUBIAKIEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NR 5/7, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZMIENIONO §5 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2018-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3635034352023-10-16 do dziś
4. Numer KRS0000595778 2023-10-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały155 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.750 ZŁ2023-10-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-10-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7750,00 ZŁ2018-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1347450,00 ZŁ2017-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2023-10-16 do dziś
2. ImionaMARCIN ZYGMUNT2023-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZMIEL2023-10-16 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2023-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRZYBYLSKA SKROBISZ2023-10-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2023-10-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-05-19 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-05-19 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2017-05-19 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2018 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
7data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9data złożenia 01.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
4OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
9OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów