HILLTECH SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000679124
Numer REGON: 260577293
Numer NIP: 6572906213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-22
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2022-03-25
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/1231/22/645]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2017-05-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILLTECH SPÓŁKA AKCYJNA2022-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2017-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. HILAREGO MALI nr domu 27 kod pocztowy 25-630 poczta KIELCE kraj POLSKA 2022-03-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HILLTECH.PL2017-05-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HILLTECH.PL2017-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.2017 R., REP. A 5367/2017, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13; 24.04.2017 R., REP. A 6229/2017, NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 PKT 2) I PKT 3).2017-05-22 do dziś
226.01.2022 R., REP. A NR 165/2022, NOTARIUSZ RAFAŁ TAZBIR, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 39/5, 25-005 KIELCE, ZMIANA: § 2, § 5, § 6 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE: PKT 3 W §1 STATUTU SPÓŁKI.2022-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2017-05-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ HILLTECH M&S SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ: HILLTECH M&S SPÓŁKA AKCYJNA - UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 07.04.2017 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ HILLTECH M&S SPÓŁKA CYWILNA. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ HILLTECH M&S SPÓŁKA CYWILNA: - MIROSŁAW STOLARCZYK, WPISANY DO CEIDG; - ŁUKASZ STOLARCZYK, WPISANY DO CEIDG; - WOJCIECH MAŚLANY, WPISANY DO CEIDG.2017-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaHILLTECH M&S SPÓKA CYWILNA2017-05-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-22 do dziś
5. Numer REGON2605772932017-05-22 do dziś
6. Numer NIP65729062132017-05-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji400002017-05-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego400000,00 ZŁ2017-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2017-05-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii80002022-03-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2022-03-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2017-05-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii320002017-05-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-05-22 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?TAK2017-05-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANY2017-05-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPATRZAŁEK2022-03-25 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
21. NazwiskoGÓRECKA2022-03-25 do dziś
2. ImionaMICHALINA AGNIESZKA2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
31. NazwiskoKRYŃSKI2022-03-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW GERARD2022-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-25 do dziś
41. NazwiskoKUŹMA2017-05-22 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-05-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2017-05-22 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2017-05-22 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2017-05-22 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2017-05-22 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2017-05-22 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-22 do dziś
766 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-05-22 do dziś
866 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2018 okres OD 22.05.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
2data złożenia 07.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
3data złożenia 08.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
4data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
6data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
2OD 22.05.2017 DO 31.12.20172020-02-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
4OD 22.05.2017 DO 31.12.20172020-02-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
2OD 22.05.2017 DO 31.12.20172020-02-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-08 do dziś
4OD 22.05.2017 DO 31.12.20172020-02-08 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów