EWM AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000679114
Numer REGON: 367338252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-11-19
Sygnatura akt[RDF/182128/19/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2017-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 367338252 NIP 52631795652018-05-09 do dziś
3. NazwaEWM AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2017-05-23 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejEWM AG2017-05-23 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR HANDLOWY SĄDU REJONOWEGO MONTABAUR, NR RHB 237262017-05-23 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC2017-05-23 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-23 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-05-23 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość SZCZECIN ulica UL. GDAŃSKA nr domu 13A kod pocztowy 70-661 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-05-23 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC jednostka podziału terytorialnego RHEINLAND-PFALZ (LAND) miejscowość MÜNDERSBACH ulica DR. GÜNTER-HENLE-STRAßE nr domu 8 nr lokalu kod pocztowy 56271 poczta MÜNDERSBACH 2017-05-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI: UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI, Z UPRAWNIENIEM DO ZAWIERANIA W IMIENIU SPÓŁKI CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SOBĄ SAMYM JAKO PRZEDSTAWICIELEM OSOBY TRZECIEJ. BERSCH, MICHAEL KARL SZCZESNY, BERND SZCZESNY, JAN SZCZESNY, MICHAEL SZCZESNY, STEFAN SZCZESNY-BERSCH, WIEBKE SZCZESNY-KLUGE, ANGELIKA2017-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTÖCKL2017-05-23 do dziś
2. ImionaROBERT2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBERSCH2017-05-23 do dziś
2. ImionaMICHAEL KARL2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY2017-05-23 do dziś
2. ImionaBERND2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY2017-05-23 do dziś
2. ImionaJAN2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY2017-05-23 do dziś
2. ImionaMICHAEL2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY2017-05-23 do dziś
2. ImionaSTEFAN2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY BERSCH2017-05-23 do dziś
2. ImionaWIEBKE2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZESNY KLUGE2017-05-23 do dziś
2. ImionaANGELIKA2017-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoSZCZESNY BERSCH2019-10-01 do dziś
2. ImionaWIEBKE2019-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2017-05-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2017-05-23 do dziś
228 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-23 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2017-05-23 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-05-09 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-05-09 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-05-09 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-05-09 do dziś
846 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2019 okres OD 24.07.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
2data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.07.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów