HIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000678955
Numer REGON: 367332077
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-14
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20041/21/704]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH QUALITY AVENUE ADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 107 kod pocztowy 60-313 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.05.2017 R.2017-05-19 do dziś
201.03.2021 R., ZMIANA § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2021-04-29 do dziś
316.07.2021 R., REP. A NR 3096/2021, NOTARIUSZ MARTA SZELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OSTROBRAMSKA 101A, ZMIANA § 1, § 5, § 6, § 7, § 9, § 11, § 13, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOIWY SPÓŁKI2021-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAM WŁODARCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2217981652021-10-14 do dziś
4. Numer KRS0000449338 2021-10-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-10-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2021-10-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-10-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaLESZEK ANDRZEJ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-10-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-10-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-10-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-10-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2021-10-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2021-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2021-10-14 do dziś
2. ImionaLESZEK ANDRZEJ2021-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaADAM MARCIN2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-19 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-05-19 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3data złożenia 10.07.2020 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172020-07-10 do dziś
4data złożenia 22.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 19.05.2017 DO 31.12.20172020-07-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3OD 19.05.2017 DO 31.12.20172020-07-10 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów