APTEKA ZDRO-VITA MGR FARM. PIOTR KUSZA, MGR FARM. JAKUB PITALA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000678935
Numer REGON: 243661319
Numer NIP: 6252452199
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507231/23/133]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 243661319 NIP 62524521992017-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZDRO-VITA MGR FARM. PIOTR KUSZA, MGR FARM. JAKUB PITALA SPÓŁKA JAWNA2019-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2017-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica UL. SIEMOŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2017-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.04.2017R.2017-05-19 do dziś
225.05.2017 R. - ZMIANA § 32017-06-22 do dziś
302.10.2018R. ZMIENIONO: § 2, § 7, § 102019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-05-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/04/2017 Z DNIA 24.04.2017R. WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA ZDRO-VITA, MGR FARM. MAREK HYLAK, MGR FARM. JAKUB PITALA SPÓŁKA CYWILNA O JEJ PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26§4 KSH. DANE WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: MAREK HYLAK NIP 748-157-6472 REGON 161358060, JAKUB PITALA NIP 679-28343-78 REGON 1213004872017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA ZDRO-VITA MGR. FARM. MAREK HYLAK, MGR FARM. JAKUB PITALA SPÓŁKA CYWILNA2017-05-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-19 do dziś
5. Numer REGON2436613192017-05-19 do dziś
6. Numer NIP62524521992017-05-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA2017-05-19 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-05-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZA2019-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-02-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-02-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-02-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-02-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZA2019-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA2017-05-19 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-19 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-19 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów