CS INVEST IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000678904
Numer REGON: 367327627
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-10-07
Sygnatura akt[RDF/253464/20/947]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS INVEST IWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA2018-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II nr domu 19 nr lokalu 2 kod pocztowy 70-453 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 R., REP. A NR 4352/2017R., NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2017-05-19 do dziś
212 LUTEGO 2018 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1535/2018 NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONY PARAGRAF 3 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI 14 LUTEGO 2018 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1630/2018 NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONY PARAGRAF 3 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI 15 LUTEGO 2018 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1696/2018 NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI NOTARIUSZE KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONY: PARAGRAF 1 UST. 1 I UST. 2, PARAGRAF 3 UST. 2, PARAGRAF 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITSCHE2018-04-18 do dziś
2. ImionaIWONA2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-04-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-04-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-04-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-04-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634670532018-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000596075 2018-04-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. W PRZYPADKU SPRAW MAJĄTKOWYCH - KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 10.000,- PLN, PRZ CZYM W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ POWTARZAJĄCYCH SIĘ LUB Z TYM SAMYM KONTRAHENTEM WARTOŚĆ STANOWI SUMA ŚWIADCZEŃ ZA JEDEN ROK, A JEŻELI ŚWIADCZENIA TRWAJĄ KRÓCEJ NIŻ ROK - ZA CAŁY CZAS ICH TRWANIA, 2. W PRZYPADKU SPRAW NIEMAJĄTKOWYCH - SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWOLUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3634670532018-04-18 do dziś
4. Numer KRS0000596075 2018-04-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNITSCHE2018-04-18 do dziś
2. ImionaIWONA2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-05-19 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-05-19 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-05-19 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-19 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-19 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-19 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.04.2019 okres OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
2data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów