GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁDZIELNIA SAMI SWOI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000678854
Numer REGON: 367332717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-03-18
Sygnatura akt[RDF/372233/22/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2017-05-19 do dziś
3. NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SPÓŁDZIELNIA SAMI SWOI2017-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WOŁOWSKI gmina WIŃSKO miejscowość TURZANY2017-05-19 do dziś
2. Adresmiejscowość TURZANY nr domu 9 kod pocztowy 56-160 poczta WIŃSKO kraj POLSKA 2017-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.04.2017R., STATUT2017-05-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2017-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOLISZ2017-05-19 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
21. NazwiskoWAWRZYNIAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR FRANCISZEK2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
31. NazwiskoBIENIEK2017-05-19 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
41. NazwiskoWAWRZYNIAK2017-05-19 do dziś
2. ImionaADRIAN SŁAWOMIR2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
51. NazwiskoBIENIEK2017-05-19 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2017-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-05-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2017-05-19 do dziś
210 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2017-05-19 do dziś
346 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2017-05-19 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2017-05-19 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2017-05-19 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2017-05-19 do dziś
777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-19 do dziś
810 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2018 okres OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
2data złożenia 28.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
3data złożenia 29.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-29 do dziś
4data złożenia 20.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-20 do dziś
5data złożenia 18.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.05.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów