L14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000678849
Numer REGON: 367317333
Numer NIP: 7292717210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-18
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2024-06-13
Sygnatura akt[RDF/613584/24/559]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2024-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2024-05-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejL14SPZOO@GMAIL.COM2021-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2017 R., NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 248/20172017-05-18 do dziś
231 MAJA 2019, REPERTORIUM A NR 2200/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI NOT. ANNA WYPIORCZYK ZMIANA PARAGRAFU §2- UMOWY SPÓŁKI2019-08-06 do dziś
304.12.2020 R. REP. A NR 4663/2020, NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK Z KN W ŁODZI - ZMIENIONY §2.2021-02-23 do dziś
407.03.2024 R. REP. A NR 1045/2024, NOTARIUSZ ANNA WYPIORCZYK Z KN W ŁODZI - ZMIENIONY §2,§7,§102024-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7000,00 ZŁ2024-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2021-02-23 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2024-05-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2024-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2024-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2017-05-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1 000 000,00 ZŁ (MILION ZŁ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.2024-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
15. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIADOMSKA2017-05-18 do dziś
2. ImionaMARIA TERESA2017-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEWIADOMSKI2024-05-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2024-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-05-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2024-05-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2024-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-02-23 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2021-02-23 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-02-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-02-23 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-02-23 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2024-05-17 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2024-05-17 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2024-05-17 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2024-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2018 okres OD 18.05.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
3data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
5data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
6data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
7data złożenia 13.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.05.2017 DO 31.12.20172018-04-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów