APTEKA RÓŻA CĘKALSKA, ANNA SURACKA-CHOJĘTA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000678531
Numer REGON: 431133894
Numer NIP: 7132453498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509731/23/299]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 431133894 NIP 71324534982017-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RÓŻA CĘKALSKA, ANNA SURACKA-CHOJĘTA SPÓŁKA JAWNA2017-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNIK miejscowość ŚWIDNIK2017-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNIK ulica UL. GEN. L. OKULICKIEGO nr domu 20B kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2017-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.05.2017 R.2017-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA S.C. RÓŻA CĘKALSKA, ANNA SURACKA-CHOJĘTA NA PODSTAWIE UCHWAŁY Z DNIA 08.05.2017 R. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ: RÓŻĘ CĘKALSKĄ NIP 7122078538 I ANNĘ SURACKĄ-CHOJĘTĘ NIP 71223708422017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA S.C. RÓŻA CĘKALSKA, ANNA SURACKA-CHOJĘTA2017-05-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-17 do dziś
5. Numer REGON4311338942017-05-17 do dziś
6. Numer NIP71324534982017-05-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCĘKALSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaRÓŻA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURACKA CHOJĘTA2017-05-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCĘKALSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaRÓŻA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURACKA CHOJĘTA2017-05-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-17 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-17 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów