BUDBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000678444
Numer REGON: 367295028
Numer NIP: 7532443919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264103/20/884]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość KONRADOWA2017-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KONRADOWA nr domu 1A kod pocztowy 48-303 poczta NYSA kraj POLSKA 2017-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 MARCA 2017 ROKU, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 1886/20172017-05-16 do dziś
231.12.2019R., NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, REP. A NR 4333/2019, ZMIENIONO PAR. 5, 6, 92020-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIS2017-05-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-05-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-05-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2017-05-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.565.231,75 ZŁ2020-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00 ZŁ2017-05-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-16 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.563.231,75 ZŁ2020-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666718902017-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000666160 2017-05-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIS2020-03-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2020-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2020-03-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.123.689,96 ZŁ2020-03-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.123.689,96 ZŁ2020-03-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-03-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI.2017-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDBIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3666718902017-05-16 do dziś
4. Numer KRS0000666160 2017-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-05-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2017-05-16 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-05-16 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-05-16 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-05-16 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2017-05-16 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2017-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2018 okres OD 16.05.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
2data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 16.05.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.05.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.05.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów