LABORATORIUM MONTESSORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000678208
Numer REGON: 367306080
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/32880/19/567]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM MONTESSORI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. BAJECZNA nr domu 4 kod pocztowy 03-681 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-07-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@SPKORCZAK.EDU.PL2017-05-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SPKORCZAK.EDU.PL2017-05-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.04.2017 R., NOTARIUSZ AGATA BANASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1049/20172017-05-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERAWSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaZOFIA ANNA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKA2017-05-17 do dziś
2. ImionaMARTA PATRYCJA2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERAWSKI2017-05-17 do dziś
2. ImionaMAREK ARTUR2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2017-05-17 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2017-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ Z JEDNEJ LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZYŃSKI2019-01-04 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ PIOTR2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZERAWSKI2019-01-04 do dziś
2. ImionaMAREK ARTUR2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2017-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2017-05-17 do dziś
285 31 A GIMNAZJA2017-05-17 do dziś
385 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE2017-05-17 do dziś
485 31 C LICEA PROFILOWANE2017-05-17 do dziś
585 41 Z SZKOŁY POLICEALNE2017-05-17 do dziś
685 42 A ZAKŁADY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I KOLEGIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH2017-05-17 do dziś
785 42 B SZKOŁY WYŻSZE2017-05-17 do dziś
885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2017-05-17 do dziś
985 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2017-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.12.2018 okres OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.04.2017 DO 31.12.20172018-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów