BUS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000677796
Numer REGON: 367267084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-09-09
Sygnatura akt[RDF/237995/20/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK2018-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość LĘBORK ulica UL. PIONIERÓW nr domu 15 kod pocztowy 84-300 poczta LĘBORK kraj POLSKA 2018-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.04.2017, NOTARIUSZ MARTA KOTALA, KANCELARIA NOTARIALNA MARTA KOTALA RAFAŁ SOKOŁOWSKI NOTARIUSZE S.C. W GDYNI, PLAC KASZUBSKI 7/10; 81-350 GDYNIA, REP. A 56/2017.2017-05-11 do dziś
221.11.2017R., REP. A NR 3044/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RAFAŁA SOKOŁOWSKIEGO PROWADZĄCEGO WRAZ Z NOTARIUSZ MARTĄ KOTALA NA ZASADACH SPÓŁKI CYWILNEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDYNI, ZMIANA § 4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY2018-02-22 do dziś
328.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 434/2018, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF WYSOCKI NOTARIUSZE; ZM. PAR.1 UST.2 I UST.3, PAR.2 UST.1 LIT. B, PAR.5 LIT. B, PAR.10 UST.3 LIT. A, UCHYLONY PAR.13 UST.2 I PAR. 142018-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2017-05-11 do dziś
2. ImionaPIOTR MARCIN2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672617562017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000677730 2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z PRZYJĘTYM SPOSOBEM REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUS-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3672617562017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000677730 2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-11 do dziś
229 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2017-05-11 do dziś
329 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-11 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2017-05-11 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-11 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-11 do dziś
745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-11 do dziś
845 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-11 do dziś
945 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2018 okres OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów