„BUDMAX” ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000677742
Numer REGON: 020528607
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-24
Sygnatura akt[RDF/193372/20/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020528607 NIP 88628595232017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDMAX” ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina BOGUSZÓW-GORCE miejscowość BOGUSZÓW-GORCE2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BOGUSZÓW-GORCE ulica UL. LAWENDOWA nr domu 9 kod pocztowy 58-370 poczta BOGUSZÓW-GORCE kraj POLSKA 2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 28.02.2017R. SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA BOBIŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA S. C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 4396/2017.2017-05-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2017-05-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA „BUDMAX” ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SP. J. W BOGUSZOWIE GORCACH. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNE K.S.H.; UCHWAŁA PRZEKSZTAŁCENIOWA: AKT NOTARIALNY Z DN. 28.02.2017R. SPORZĄDZONY PRZEZ ADAMA BOBIŃSKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO NOTARIUSZA TOMASZA KALINOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA S. C. WE WROCŁAWIU, RYNEK 60, REP. A NR 4396/2017.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„BUDMAX” ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA JAWNA2017-05-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-11 do dziś
3. Numer w rejestrze0000280833 2017-05-11 do dziś
5. Numer REGON0205286072017-05-11 do dziś
6. Numer NIP88628595232017-05-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-05-11 do dziś
2. ImionaALEKSANDER STANISŁAW2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego16.500,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego16.500,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2017-05-11 do dziś
2. ImionaROLAND JERZY2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2017-05-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2017-05-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego30.000,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,00ZŁ.2017-05-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-05-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAX ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663628342017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000658677 2017-05-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE ORGANY WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI „BUDMAX” SP. Z O. O., IŻ UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU W SKŁAD ZARZĄDU „BUDMAX” SP. Z O. O. WCHODZĄ: ALEKSANDER BANAŚ I ROLAND BANAŚ.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAX ALEKSANDER I ROLAND BANAŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3663628342017-05-11 do dziś
4. Numer KRS0000658677 2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-05-11 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-05-11 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-05-11 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2017-05-11 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-05-11 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-05-11 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-11 do dziś
843 31 Z TYNKOWANIE2017-05-11 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172020-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów