TALLAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000677705
Numer REGON: 367271252
Numer NIP: 7010689780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2024-02-29
Sygnatura akt[RDF/582902/24/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALLAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 235/237 nr lokalu 7 kod pocztowy 02-009 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSN.GROUP1234@GMAIL.COM2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALLAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W RADOMIU2020-11-25 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2020-11-25 do dziś
3. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. STANISŁAWA ZBROWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2020-11-25 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110-05-2017R.2017-05-11 do dziś
214.02.2023 R. ZMIENIONO §42023-03-03 do dziś
319.02.2024 R. ZMIENIONO §42024-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAHA2017-05-11 do dziś
2. ImionaNATALIA2017-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVLADYMYROV2017-05-11 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2017-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.200,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAHA2017-05-11 do dziś
2. ImionaNATALIA2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVLADYMYROV2017-05-11 do dziś
2. ImionaVIACHESLAV2017-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy188 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2023-03-03 do dziś
224 PRODUKCJA METALI2024-02-21 do dziś
325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2024-02-21 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2024-02-21 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2024-02-21 do dziś
653 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2024-02-21 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2024-02-21 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2024-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2019 okres OD 11.05.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
2data złożenia 08.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
3data złożenia 27.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
5data złożenia 10.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-10 do dziś
6data złożenia 29.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172019-07-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-10 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów