APTEKA RODZINNA „EWA” STEFANIA KOLEK, ANDRZEJ HAJDAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000677690
Numer REGON: 160291944
Numer NIP: 7561953132
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-04-17
Sygnatura akt[RDF/596123/24/224]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 160291944 NIP 75619531322017-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA RODZINNA „EWA” STEFANIA KOLEK, ANDRZEJ HAJDAS SPÓŁKA JAWNA2017-06-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat STRZELECKI gmina JEMIELNICA miejscowość JEMIELNICA2017-05-11 do dziś
2. Adresmiejscowość JEMIELNICA ulica UL. NOWA KOLONIA nr domu 14C nr lokalu 2 kod pocztowy 47-133 poczta JEMIELNICA kraj POLSKA 2017-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.04.2017R.2017-05-11 do dziś
226.05.2017R. ZMIANA: § 6, § 9 UST. 2, § 10, § 11 UMOWY SPÓŁKI 31.05.2017R. ZMIANA: § 2 UMOWY SPÓŁKI2017-06-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 25.04.2017R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA RODZINNA „EWA” MGR FARM. EWA SZOTA, MGR PIOTR BANYŚ NR EWIDENCJI 5386 I NR 687 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKE JAWNĄ2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA RODZINNA „EWA” MGR FARM. EWA SZOTA, MGR PIOTR BANYŚ SPÓŁKA CYWILNA2017-05-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-11 do dziś
5. Numer REGON1602919442017-05-11 do dziś
6. Numer NIP75619531322017-05-11 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDAS2017-06-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEK2017-06-23 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO ZE WSPÓLNIKÓW.2017-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEK2017-06-23 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDAS2017-06-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ PIOTR2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-11 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-11 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-11 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-11 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 11.05.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 21.05.20192019-05-22 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-04 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-08 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-24 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-24 do dziś
8OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów