DMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000677636
Numer REGON: 367272582
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/440241/22/564]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDMP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-03-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2018-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SZAFARNIA nr domu 11 nr lokalu F8 kod pocztowy 80-755 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.04.2017R; NOTARIUSZ IZABELA JANKOWSKA-KMIEĆ, KANCELARIA NOTARIALNA MAJA ZIÓŁKOWSKA IZABELA JANKOWSKA-KMIEĆ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 87 LOK. 1, REPERTORIUM A NR 1617/20172017-05-12 do dziś
226.01.2018 REPERTORIUM A NR 164/2018, NOTARIUSZ MARTA JEZIORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIANA: PARGARAF 2, PARGARAF 3, PARGARAF 7 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI2018-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZEWSKI2018-03-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN MIKOŁAJ2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZEWSKI2018-03-13 do dziś
2. ImionaMARCIN WITOLD2018-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSZEWSKA2019-11-12 do dziś
2. ImionaMARIA2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-11-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy102 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2018-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-03-13 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2018-03-13 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2018-03-13 do dziś
402 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2018-03-13 do dziś
516 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2018-03-13 do dziś
616 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2018-03-13 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-03-13 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-03-13 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2019 okres OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
2data złożenia 09.06.2019 okres OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
3data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
2OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
2OD 12.05.2017 DO 31.12.20172019-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów