APTEKA VITA MARIA KUCHARSKA-PITALA, GABRIELA PITALA-TYNOR, JAKUB PITALA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000677303
Numer REGON: 356905290
Numer NIP: 6782939816
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[RDF/600336/24/463]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VITA MARIA KUCHARSKA-PITALA, GABRIELA PITALA-TYNOR, JAKUB PITALA SPÓŁKA JAWNA2017-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SZYBISKO nr domu 15B kod pocztowy 30-698 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2004 R.- UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 7.08.2008 R.- ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ; 25.10.2010 R.- ZMIANA § 2 I § 8 SPÓŁKI CYWILNEJ; 24.04.2017 R.- UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2017-05-13 do dziś
221.09.2020 R., DO § 6 DODANO PUNKTY 5 DO 72020-11-20 do dziś
323.02.2021R., DODANO § 6 PKT 8-9 UMOWY.2021-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 1/04/2017 Z DNIA 24.04.2017 R., WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU APTEKA VITA MARIA KUCHARSKA-PITALA, GABRIELA PITALA-TYNOR, JAKUB PITALA SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ. DANE WSPÓLNIKÓW: MARIA KUCHARSKA-PITALA NIP 679-006-16-01, REGON 121300429 GABRIELA PITALA-TYNOR NIP 679-280-57-15 REGON 121300464 JAKUB PITALA NIP 679-283-43-78 REGON 1213004872017-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA VITA MARIA KUCHARSKA-PITALA, GABRIELA PITALA-TYNOR,JAKUB PITALA SPÓŁKA CYWILNA2017-05-13 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-13 do dziś
5. Numer REGON3569052902017-05-13 do dziś
6. Numer NIP67829398162017-05-13 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA PITALA2017-05-13 do dziś
2. ImionaMARIA2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA2017-05-13 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA TYNOR2017-05-13 do dziś
2. ImionaGABRIELA DOMINIKA2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2017-05-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2017-05-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2017-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKA PITALA2017-05-13 do dziś
2. ImionaMARIA2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA2017-05-13 do dziś
2. ImionaJAKUB ŁUKASZ2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITALA TYNOR2017-05-13 do dziś
2. ImionaGABRIELA DOMINIKA2017-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-13 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-13 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-13 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-05-13 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-11-20 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-20 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-11-20 do dziś
821 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2021-03-22 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.05.2018 okres OD 15.05.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 25.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
5data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
6data złożenia 05.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
7data złożenia 06.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.05.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-05 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów