APTEKA WESOŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000677209
Numer REGON: 432740024
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/532426/23/350]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2017-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA WESOŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2017-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat OPOLSKI gmina OPOLE LUBELSKIE miejscowość OPOLE LUBELSKIE2017-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE LUBELSKIE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy 24-300 poczta OPOLE LUBELSKIE kraj POLSKA 2017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UCHWAŁA NR 2/2017 Z DNIA 01 MAJA 2017 R.2017-05-10 do dziś
2UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 2/2017 R., Z DNIA 7 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE DOPISANIA NOWEGO WSPÓLNIKA GRZEGORZA WESOŁOWSKIEGO, ZMIANA TREŚCI 7 7 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2017-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2017-05-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 2/2017 Z DNIA 1 MAJA 2017 R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2004 R. DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ APTEKA SPÓŁKA CYWILNA ALICJA WESOŁOWSKA, WITOLD WESOŁOWSKI W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA SPÓŁKA CYWILNA ALICJA WESOŁOWSKA, WITOLD WESOŁOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTEKA WESOŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WRAZ Z UCHWALENIEM TEKSTU JEDNOLITEGO. DANE WSPÓLNIKÓW: ALICJA WESOŁOWSKA - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZCEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO POD NUMERM 2276 - WPIS DO CEIDG WITILO WESOŁOWSKI - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZCEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA OPOLA LUBELSKIEGO POD NUMERM 2732 - WPIS DO CEIDG2017-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SPÓŁKA CYWILNA ALICJA WESOŁOWSKA, WITOLD WESOŁOWSKI2017-05-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2017-05-10 do dziś
5. Numer REGON4327400242017-05-10 do dziś
6. Numer NIP71717283732017-05-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-05-10 do dziś
2. ImionaALICJA2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-05-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-05-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-06-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-06-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-06-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-06-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2017-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2017-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2017-06-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKA2017-05-10 do dziś
2. ImionaALICJA2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaWITOLD KRZYSZTOF2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2017-05-10 do dziś
220 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2017-05-10 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2017-05-10 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2017-05-10 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
647 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-10 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 22.06.2017 DO 31.12.20172019-09-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-11 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-11 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów