INSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000677110
Numer REGON: 367273676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-01-11
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/609/23/226]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. JERZEGO SZABLOWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu LU4 kod pocztowy 30-127 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2023-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.03.2017 R.,REP. A NR 3846/2017, NOTARIUSZ EWA KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2017-05-09 do dziś
204.11.2020R., REP. A NR 30777/2020 NOTARIUSZ OSKAR KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR. 52020-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGELMAN2017-05-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2020-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISINIEC2017-05-09 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MIKOŁAJ2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2020-11-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2017-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISINIEC2017-05-09 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ MIKOŁAJ2020-11-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGELMAN2017-05-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2017-05-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2017-05-09 do dziś
273 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW2017-05-09 do dziś
393 20 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-09 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2017-05-09 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-05-09 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-05-09 do dziś
759 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-05-09 do dziś
859 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-05-09 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.09.2018 okres OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
3data złożenia 01.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
4data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-01 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów