APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000677081
Numer REGON: 367235730
Numer NIP: 8943104898
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/546894/23/599]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-05-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. DOKERSKA nr domu 22 kod pocztowy 54-142 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 587/2017, NOTARIUSZ ELŻBIETA OSIPACZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.WALEREGO SŁAWKA 3/1.2017-05-09 do dziś
224.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 4658/2019,ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA PŁONKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIOLI JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL.KMIECA 26; - ZMIANA § 1 - § 22 NADAJĄC IM NOWE BRZMIENIE WPROWADZONO CAŁY NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI.2020-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2017-05-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleMARIA ŁOSIECZKA PROWADZĄDZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ MARIA ŁOSIECZKA APTEKA ŚWIĘTOJAŃSKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (54-142) PRZY UL.DOKERSKIEJ NR 22, NIP: 894-001-26-93, REGON:930193128 Z DNIA 10.04.2017 R. ZŁOŻYŁA OŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2017-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMARIA ŁOSIECZKA APTEKA „ŚWIĘTOJAŃSKA”2017-05-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2017-05-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„VINCENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4722611082017-10-30 do dziś
4. Numer KRS0000181891 2017-10-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2017-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2017-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZ2021-02-10 do dziś
2. ImionaMARZENA MONIKA2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-10 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-10 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2020-01-10 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-01-10 do dziś
546 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2020-01-10 do dziś
646 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-01-10 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-10 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-10 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2018 okres OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3data złożenia 28.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
6data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.05.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-28 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów