FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PRESTIŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000676864
Numer REGON: 366062144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2017-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-11-25
Sygnatura akt[RDF/182627/19/786]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3660621442017-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PRESTIŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2017-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina OSIECK miejscowość GÓRKI2017-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRKI nr domu 1B kod pocztowy 08-445 poczta OSIECK kraj POLSKA 2017-05-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejRENATA-LASINSKA@WP.PL2017-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.12.2016R. REP. 8398/2016 NOTARIUSZ JERZY KRAJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GARWOLINIE PRZY ALEI LEGIONÓW 44. 04.04.2017R. REP. 2092/2017 NOTARIUSZ JERZY KRAJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GARWOLINIE PRZY ALEI LEGIONÓW 44, ZMIANA § 2 UST.2 20.04.2017R. REP. 2547/2017 NOTARIUSZ JERZY KRAJEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GARWOLINIE PRZY ALEI LEGIONÓW 44, ZMIANA § 6 UST. 2 PKT 92017-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2017-05-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2017-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASIŃSKA2017-05-10 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASIŃSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2017-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2017-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASIŃSKI2017-05-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2017-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2017-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2017-05-10 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-05-10 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2017-05-10 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-05-10 do dziś
565 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2017-05-10 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-05-10 do dziś
766 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2017-05-10 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-25 do dziś
2data złożenia 25.11.2019 okres OD 12.12.2016 DO 31.12.20162019-11-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-25 do dziś
2OD 12.12.2016 DO 31.12.20162019-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów